| OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Působnost

1.1 Obchodní podmínky jsou vydávány v souladu s § 273 Obchodního zákoníku, jsou platné pro nabízené výrobky a zboží, pro všechny nabídky a ostatní obchodní smlouvy na výrobky a zboží, které prodává ing. Jiří Batůšek, se sídlem 687 03 Babice 432, IČO 675 55 403, DIČ CZ7303314601 (dále jen „prodávající“).

1.2 Obchodní podmínky jsou obecně platné, odchýlit se od nich mohou smluvní strany dohodou při uzavírání smlouvy a to pouze v písemné formě.

II. Nabídky

2.1 Všechny nabídky vystavené prodávajícím jsou nezávazné, pokud v písemné nabídce není uvedeno jinak.

III. Objednávky a kupní smlouvy

3.1 Objednávka výrobků a zboží dodávaného prodávajícím musí obsahovat:

 • obchodní jméno a sídlo kupujícího, jeho IČO, DIČ, jméno oprávněného zástupce k podpisu smlouvy
 • požadované výrobky a zboží, přesný název a určení množství a velikosti kontejneru, případně druh obalu pro přepravu
 • požadovaný termín dodání zboží
 • způsob dopravy (vlastní, cizí dopravce, doprava zajištěná prodávajícím) s uvedením místa určení
 • způsob platby a bankovní spojení
 • odpovědný zástupce kupujícího
 • datum a podpis kupujícího, resp. odpovědného zástupce s uvedením jeho funkce
Bude-li některý z údajů chybět, je objednávka neplatná. Objednávka musí být v písemné formě, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

3.2 Pokud to vyžaduje charakter obchodního případu nebo pokud si vyžádá smlouvu kupující, vystaví prodávající na základě objednávky, do 5-ti pracovních dní, ode dne, kdy obdržel objednávku, návrh kupní smlouvy.

3.3 V návrhu kupní smlouvy budou obsaženy údaje uvedené v objednávce a dále:

 • návrh kupní ceny
 • základní údaje prodávajícího
 • bankovní spojení
 • odpovědný zástupce prodávajícího
 • datum a podpis prodávajícího, resp. odpovědného zástupce

3.4 Kupní smlouva bude vystavena ve dvojím vyhotovení a nabývá platnosti po potvrzení podpisem oprávněných osob a označení firemním razítkem, a to nejpozději při odběru výrobků a zboží.

IV. Ceny

4.1 Ceny nabízeného zboží odpovídají aktuálnímu ceníku prodávajícího. Tyto ceny neobsahují daň z přidané hodnoty (DPH)

4.2 Ceny rostlin zahrnují cenu kontejneru, nezahrnují náklady na barevné etikety, fotokarty, přepravní obaly ani náklady na dopravu.

4.3 Ceny jsou platné pro dodávky s místem plnění Trvalková školka Kudlovice.

4.4 Náklady na dopravu z místa plnění ( Kudlovice ) zajišťovanou prodávajícím hradí dle stanovených podmínek kupující.

V. Obaly

5.1 Všechny rostliny jsou připravovány do přepravních obalů. Pokud má zákazník při přebírání zboží přepravní obaly na výměnu v požadované kvalitě a počtu, lze je na jeho žádost vyměnit.

5.2 Pokud nedojde k výměně přepravních obalů dle čl. 5.1, je prodávající oprávněn účtovat dodané obaly pevně stanovenou cenou.

VI. Dodávky zboží

6.1 Kupující je povinen si odebrat výrobky a zboží v termínu uvedeném na potvrzené objednávce. Pokud tak neučiní a nedohodne si s prodávajícím náhradní termín odběru, je prodávající oprávněn s těmito výrobky a zbožím disponovat, např. prodat jej dalším zájemcům.

6.2 Převzetí výrobků a zboží kupujícím, případně jím určeným dopravcem, bude potvrzeno na dodacím listě nebo faktuře s čitelným uvedením jména a funkce přebírajícího. Podpisem dodacího listu přechází nebezpečí škody na uvedených výrobcích a zboží na kupujícího.

6.3 Místem dodání výrobků a zboží pro kupujícího ze strany prodávajícího je provozovna Trvalkové školky v Kudlovicích (okr. Uherské Hradiště).

6.4 V případech, kdy prodávající zajišťuje dopravu výrobků a zboží a nebude moci z objektivních důvodů (extrémně nevhodné meteorologické podmínky, technické problémy) dodávku učinit včas, dohodne s kupujícím náhradní způsob řešení.

VII. Rizika

7.1 V případě, že dopravu výrobků a zboží zajišťuje kupující, přechází na něj nebezpečí škody v okamžiku, kdy prodávající předá výrobky a zboží dopravci určenému kupujícím. Kupující potom přebírá odpovědnost za veškerou péči o přepravované výrobky a zboží.

7.2 V případě, že dopravu výrobků a zboží zajišťuje prodávající, přechází nebezpečí škody na kupujícího v okamžiku převzetí výrobků a zboží a podpisu dodacího listu nebo faktury.

VIII. Kvalita

9.1 Výrobky a zboží – rostliny dodávané prodávajícím jsou dodávány v živém stavu, bez zřejmých nemocí a škůdců.

9.2 Prodávající ručí za to, že v době předání zboží zákazníkovi je toto v odpovídající kvalitě, v požadovaném druhu, velikosti a množství. Náhrady za chybějící druhy, odlišnou velikost nebo množství mohou být provedeny pouze se souhlasem kupujícího.

9.3 Prodávající nenese odpovědnost za výsledky dalšího pěstování jím dodaného zboží ani za případné následné škody, které by mohly vzniknout zákazníkovi nebo třetí osobě jeho pěstováním nebo používáním, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

9.4 Prodávající odpovídá za to, že rostliny exportované do zahraničí budou splňovat fytosanitární požadavky daného státu, popř.podmínky tranzitu. Neodpovídá za splnění podmínek , pokud bude kupující exportovat zboží do jiného státu než bylo v objednávce uvedeno.

IX. Platební podmínky

10.1 Kupující nabývá vlastnického práva dle §445 Obchodního zákoníku. K nabytí vlastnického práva dochází až po úplném zaplacení kupní ceny za toto zboží, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

10.2 Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, činí lhůta splatnosti částek uvedených ve fakturách prodávajícího 14 dní od data odeslání faktury.

10.3 Prodávající může požadovat po zákazníkovi zálohu na zboží splatnou před jeho dodáním.

10.4 Pro případné prodlení zákazníka s placením dle odst. 10.1 a 10.2 těchto podmínek, má prodávající právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den z dlužné částky. Prodávající má právo i na úrok z prodlení dle Obchodního zákoníku. Nárok na náhradu škody spojenou s vymáháním dluhu není tímto ujednáním dotčen.

10.5 Zaplacením dlužné částky se rozumí den, kdy celá částka byla připsána na účet prodávajícího, nebo byla složena v hotovosti do pokladny prodávajícího.

10.6 V případě, že došlo u téhož kupujícího k opakovanému nesplnění platební povinnosti, má prodávající právo odmítnout vydání dalšího zboží, dokud nemá vyrovnány předcházející závazky a je oprávněn požadovat úhrady plné ceny nejpozději při převzetí zboží.

10.7 Nebude-li faktura uhrazena včas, bude nejprve telefonicky upozorněn a při následném nesplnění závazku bude zaslána písemná upomínka. Nebude-li dluh zaplacen ani poté, bude podána soudní žaloba.

X. Záruky a reklamace

11.1 Prodávající ručí za to, že v okamžiku převzetí kupujícím má dodávka odpovídající počet, kvalitu a je druhově pravá.

11.2 Kupující je povinen si zboží při převzetí zkontrolovat. Neodpovídá-li tomu, co bylo dohodnuto, nebo má-li zjevné vady, musí o tom zákazník neprodleně informovat prodávajícího a pořídit o tom zápis do předávacího protokolu (dodacího listu) a dohodnout způsob řešení. Převzetím zboží přechází na kupujícího veškeré záruky za kvalitu rostlin.

11.3 Reklamace převzatých rostlin, které nesplňují dohodnuté podmínky nebo mají viditelné nedostatky, se podávají písemně do 2.pracovního dne ode dne převzetí zboží. Jako den podání reklamace je bráno datum zaslání faxu, či datum podání na poště. Musí být přesně specifikován důvod a předmět reklamace. Na pozdější a nepřesné reklamace nebude brán zřetel.

11.4 Kupující je povinen poskytnout nezbytnou součinnost k přezkoumání reklamace. Rostliny, které jsou reklamovány, musí být k dispozici u kupujícího po dobu 5 pracovních dní od podání reklamace dle bodu 11.3., poté má nárok je zničit, pokud není dohodnuto jinak.

11.5 Náhrada za reklamované zboží bude provedena dle dohody náhradou za nové rostliny, odpovídající kvality, popřípadě bude dohodnuta finanční náhrada.

11.6 V případě neúrody, živelné katastrofy, stávky, přerušení nebo uzavření provozu a jiných překážek v práci způsobených vyšší mocí nenese prodávající žádnou zodpovědnost ani záruky za vyřízení potvrzených objednávek.

XI. Právní řád a řešení sporů

10.1 Pro obchodní případy, na které se vztahují tyto obchodní podmínky, se použije Právní řád ČR.

10.2 Případné spory budou řešeny v rozhodčím řízení, tj. osobou, na které se obě strany dohodnou.

10.3 Jestliže k dohodě nedojde, bude spor řešit příslušný obecný soud ČR.

XII. Závěrečná ustanovení

11.1 Tyto obchodní podmínky prodávajícího jsou platné od 1.1.2006.